Chytrá knížka je odborná veterinární publikace otázek a odpovědí určená pro studenty veterinární medicíny a veterinární lékaře. Vybrali jsme tisíc nejrelevantnějších dotazů položených veterináři a studenty veterinární medicíny a požádali jsme 22 odborníků v oboru, aby je zodpověděli.

Na publikaci pracovali čeští i zahraniční kliničtí odborníci z každého oboru: MVDr. Leona Raušerová, Ph.D., MVDr. Petr Raušer, Ph.D., MVDr. Peter Scheer, Ph.D., MVDr. Petr Janalík, Ph.D., MVDr. Václav Ceplecha, MVDr. Iveta Matúšková, MVDr. Lucia Panáková, DEVCD, MVDr. Dagmar Tarkošová, Ph.D.
MVDr. Simona Kovaříková, Ph.D., MVDr. Alena Bartošková, Ph.D., MVDr. Viktor Paluš, DECVN, MVDr. Iva Fialová, Ph.D., Dr. Petra Benz, DECVO, Emma Hooijberg, BVSc CertGP (SAP), DECVCP, MVDr. Hana Žertová, MVDr. Mgr. Kateřina Horáčková, Doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., DECZM, MVDr. Veronika Milerská, Doc. MVDr. Barbora Bezděková, Ph.D., DECEIM, MVDr. Zdeněk Fajt, Ph.D., MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D., MVDr. Jiří Žák

Otázky jsou kategorizovány dle oboru a formát a zpracování umožňuje netradičně poutavé získávání odborných informací. Důraz byl kladen na zkušenosti s konkrétními preparáty a klinické zkušenosti odborníků při řešení jednotlivých problémů. V knize najdete odpovědi i na tyto dotazy:

Knihu je možné zakoupit ve formátu PDF a tištěnou. Pokud ještě váhate, můžete se podívat na ukázky PDF verze (zde) nebo tištěné verze (zde).

Kontakt
Pro jakékoliv dotazy volejte nebo pište: info@chytraknizka.cz nebo 725 990 445.
Certifikát - rozšířená verze
Speciální elektronické vydání chytré knížky s reakcemi ostatních kolegů (400 stran) žádejte v poznámce, cena je +200 Kč s DPH.
GDPR

Informace poskytované subjektu údajů – zákazníci Správce

Ivana Váňová, IČ: 03146189 bytem č.p. 46, 592 61 Doubravník coby při výkonu své podnikatelské činnosti správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, tj.  s účinností od 25.5.2018 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“), které v mnoha směrech nahrazuje ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů.

Dle čl. 13 Nařízení je správce osobních údajů povinen v okamžiku získání osobních údajů poskytnout subjektu údajů (tedy Vám) tyto níže uvedené informace, které Vám proto tímto coby subjektu údajů sdělujeme:

  • Správce osobních údajů

 Správcem osobních údajů je Ivana Váňová, IČ:03146189, bytem č.p. 46, 592 61 Doubravník (dále jen “správce“).

Kontaktní údaje Správce jsou – adresa: 59261 Doubravník, email: info@chytraknizka.cz tel.: 725990445

  • Účel a právní titul zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

 V rámci výkonu své podnikatelské činnosti, správce poskytuje prodej odborné literatury. Při provádění této činnosti tj. poskytování služeb a prodeje odborné literatury a následného plnění těchto smluvních povinností  správce zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, tedy za účelem plnění tohoto smluvního vztahu. Tyto osobní údaje mohou být po ukončení účinností těchto smluvních vztahů dále zpracovávány za účelem ochrany oprávněných zájmů správce v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, zejména vymáhání případných pohledávek a to po dobu běhu promlčecích lhůt k těmto vztahům se vážícím.

Subjekt údajů má v případě zpracování osobních údajů za účelem našich oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení právo vznést vůči nám námitku dle čl. 21 Nařízení. V případě vznesení této Námitky osobní údaje dále nezpracováváme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány dále také za účelem plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1. písm. c) Nařízení, např. ke státním orgánům (např. správcům daně pro výkon správy daní) a pro plnění zákonných povinností vyplývajících ze zvláštních předpisů.

  • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu

 Výše uvedené nebrání tomu, aby Správce osobní údaje zpracovával na základě výslovného souhlasu subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Pokud bude Správce zpracovávat osobní údaje na základě výslovného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, má subjekt údajů právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat způsobem, kterým byl udělen, potažmo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených pod bodem 2.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu ze strany subjektu údajů oznámeno Správci, může Správce zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.

  • Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zpracovává Správce sám s využitím níže uvedených pověřených zpracovatelů na základě příslušné smlouvy v souladu s čl. 28 Nařízení. Ve všech případech však Správce dbá na to, aby byly zachovány všechny povinnosti, které vyplývají z platné legislativy a dbá, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti osobních údajů nebo k jejich zneužití.

Příjemci osobních údajů jsou zejména:

  • státní orgány a další instituce v rámci plnění zákonných povinností (správce daně)
  • společnost c/o Google Inc. a další společnosti poskytující správci objednávkový a další podpůrný software k přijímání a vyřizování objednávek zákazníků

 

  • Úmysl Správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a zpracování na základě automatizovaného zpracování

Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí či jakékoliv mezinárodní organizaci. Při zpracování osobních údajů nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování (tedy bez ingerence člověka), včetně profilování.

  • Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z výše uvedených smluvních vztahů a dále po dobu existence možných nároků vyplývajících z uzavřené smlouvy (zákonné promlčecí doby) a dále po dobu, kterou jsme povinni je uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Většinu osobních údajů tak budeme zpracovávat maximálně po dobu 3 let od poskytnutí shora uvedené služby.

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 Dle Nařízení má subjekt údajů (tedy Vy) dále tyto práva, která může vykonat vůči Správci prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše pod bodem 2

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo požádat Správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů ze strany Správce.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u Správce námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Správce nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků Správce.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od Správce a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz. V Doubravníku dne 1.5.2018